ឧបករណ៍ចាក់បញ្ចូលផ្លូវដែកទូទៅ

  • Common Rail Nozzle

    Nozzle ផ្លូវដែកទូទៅ

      កាតាឡុកកាតែលហ្សូសកាតាឡុកនៃដេហ្សូណូ Nozzle ទេ។ Nozzle ទេ។ ទេ។ វាយលេខ Nozzle ទេ។ ទេ។ វាយ 1 DSLA154P1320 0445110189 CRI1-16 1 DLLA127P1098 RE543266 G2 2 DLLA145P2557 0445110808 CRI1-16 2 DLLA127P944 095000-6310 / RE530362 G2 3 DLLA143P2365 + + 0445110537 CRI1-16 3 DLLA139P887 RE529118 G2 4 DLLA143P1696 0445120127/389 CRI1-16 4 DLLA142P852 095000-1211 G2 5 DLLA148P2516 0445120415 CRI1-16 5 DLLA145P1024 30300 G2 6 DLLA154P2406 0445120368 CRI1 ...