ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍និងពង្រីកអតិថិជនធំ ៗ នៅបរទេសឥឡូវនេះយើងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយម៉ាកធំ ៗ ជាច្រើន។ យើងមានរោងចក្រផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏មានរោងចក្រជាច្រើនដែលអាចទុកចិត្តបាននិងសហការល្អនៅក្នុងវិស័យនេះ។ Adhering to the "quality first, customer first, We are providing high-quality, the low-cost-product and service first-class to customers ។ " យើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថានឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាមួយអតិថិជនពីទូទាំងពិភពលោកដោយផ្អែកលើគុណភាព, ទៅវិញទៅមក ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ 

factory-tour3
factory-tour4
factory-tour7
factory-tour1
factory-tour5
factory-tour8
factory-tour2
factory-tour6
factory-tour9